Volfířov, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada dne 27.6.2017

Posklizňová linka Volfířov

Specifický cíl: 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek  

Cíl projektu: Předmětem podpory je realizace projektu, který povede ke snížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji. Realizací projektu dojde ke snížení emisí ze stacionárního zdroje podílejícího se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.  

Popis projektu: Záměrem projektu je rekonstrukce technologie posklizňové linky včetně propojení dopravními cestami, která nahradí stávající zastaralou technologii v areálu společnosti Volfířov, a.s.. Umístění projektu je v k.ú. Volfířov, parcelní číslo st. 133/2. Rekonstrukce technologie se bude týkat čističky, sušičky a dopravních cest.

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada 2016

rozvaha a vzz 2014

.

Pozvánka

Pozvánka na valnou hromadu r. 2015

VZZ 2013

.

ROZVAHA 2013

.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 23.6.2014

Níže je ke stažení pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou 23.6.2014.

Penzion Zlatý Potok