Volfířov, a.s.

Zpět na seznam archivovaných novinek

Posklizňová linka Volfířov

Specifický cíl: 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek  

Cíl projektu: Předmětem podpory je realizace projektu, který povede ke snížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji. Realizací projektu dojde ke snížení emisí ze stacionárního zdroje podílejícího se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.  

Popis projektu: Záměrem projektu je rekonstrukce technologie posklizňové linky včetně propojení dopravními cestami, která nahradí stávající zastaralou technologii v areálu společnosti Volfířov, a.s.. Umístění projektu je v k.ú. Volfířov, parcelní číslo st. 133/2. Rekonstrukce technologie se bude týkat čističky, sušičky a dopravních cest.

Přílohy


Posklizňová linka Volfířov.pdf

Penzion Zlatý Potok