Pozvánka na valnou hromadu Volfířov, a.s., 29. června 2021

Představenstvo obch. společnosti Volfířov, a. s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání valné hromady společnosti Volfířov, a. s., IČ: 26023768, se sídlem Volfířov 3, 380 01, zapsané v OR při KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1084,

která se bude konat dne 29. června 2021 od 10:00 hod. v kulturním domě ve Volfířově s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Hlasování proběhne v souladu se stanovami tak, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas a s akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojeno deset hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2020 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2020 předkládá představenstvo o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti, s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2020.

4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2020, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rady orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2020, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána, aby v souladu s aktuální úpravou stanov schválila zprávu o činnosti, stavu majetku společnosti jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2020 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

6. Rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím zajištění dle Smlouvy o zástavě nemovitostí, která bude uzavřena mezi Komerční bankou, a. s., IČ: 45317054 jako bankou a spol. Volfířov, a. s., IČ: 26023768 jako zástavce v souvislosti s úvěrovou smlouvou č. 9902134316, uzavřenou mezi spol. AGRO 2000 s. r. o., IČ: 25586521, se sídlem M. Horákové 390, Třebíč jako klientem a úvěrující Komerční bankou, a. s., když předmětem zajištění budou nemovité věci evidované:

na LV 179, k.ú. Řečice

– p.č 1034/23

– p.č 1054

– p.č 1056/2

– p.č 1063

– p.č 913/1

– p.č 914

– p.č PZE 957/13

Na LV 340, k.ú. Dolní Němčice

 • č 731/15

Na LV 292, k.ú. Radlice u Volfířova

 • č 152/10 – č.p 463/16    – č.p 604/79   – č.p 683
 • č 152/2 – č.p 477/13    – č.p 604/83   – č.p 910/1
 • č 193 – č.p 477/2     – č.p 604/86   – č.p 912
 • č.p 320/10 – č.p 511       – č.p 623
 • č.p 320/4 – č.p 604/1     – č.p 648
 • č.p 359/9 – č.p 604/40    – č.p 655/17
 • č.p 380/16 – č.p 604/43    – č.p 655/33
 • č.p 430/13 – č.p 604/58    – č.p 655/7
 • č.p 456/1 – č.p 604/72    – č.p 657

Na LV 167, k.ú. Velká Lhota u Dačic

 • č 1051  – p.č 555/13   – č.p 862/1
 • č 1064/15  – p.č 555/15   – č.p 862/4
 • č 1064/17  – p.č 555/24   – č.p 865
 • č 351/3  – p.č 555/44   – č.p 868
 • č 351/4  – p.č 555/49   – č.p 869
 • č 351/6 – p.č 555/50   – č.p 874/3
 • č 456 – p.č 555/7    – č.p 874/4
 • č 518/54 – p.č 555/8    – č.p 904
 • č 518/61 – p.č 607/2    – č.p 908/2
 • č 525 – p.č 607/4    – č.p 953/4
 • č 527/1 – p.č 669/28
 • č 542 – p.č 669/35

Na LV 186 k.ú. Brandlín

 • č 170/25
 • č 170/34
 • č 176
 • č 462/7
 • č 492/7
 • č 496/2
 • č 535/2
 • č 577/7
 • č 578/2
 • č 578/4
 • č 583/1
 • č 652/3
 • č 652/6
 • č 652/7

     Na LV 347 k.ú. Volfířov

 • č 1020 – p.č 1099/22 – p.č 1400/50  – p.č 1574
 • č 1021 – p.č 1099/6  – p.č 1400/52  – p.č 1577/1
 • č 1022 – p.č 1099/9  – p.č 1450/47  – p.č 1577/16
 • č 1023/1 – p.č 1160    – p.č 1450/50  – p.č 1577/20
 • č 1023/2 – p.č 1161    – p.č 1519/10  – p.č 1577/21
 • č 1024 – p.č 1163/13 – p.č 1519/13  – p.č 1577/22
 • č 1025 – p.č 1163/14 – p.č 1519/14  – p.č 1577/23
 • č 1042/3 – p.č 1164    – p.č 1519/16  – p.č 1577/26
 • č 1067/24 – p.č 1181/6  – p.č 1519/8   – p.č 1577/29
 • č 1067/25 – p.č 1182    – p.č 1534     – p.č 1577/3
 • č 1067/5 – p.č 1184    – p.č 1537     – p.č 1577/30
 • č 1067/7 – p.č 1211/38 – p.č 1540     – p.č 1577/33
 • č 1079 – p.č 1333    – p.č 1545     – p.č 1577/34
 • č 1081 – p.č 1334    – p.č 1546     – p.č 1577/36
 • č 1093/2 – p.č 1380    – p.č 1552     – p.č 1577/4
 • č 1094/3 – p.č 1382/1  – p.č 1553     – p.č 1577/7
 • č 1099/14 – p.č 1382/2  – p.č 1555     – p.č 1579/2
 • č 1099/16 – p.č 1382/3  – p.č 1572     – p.č 1580/2
 • č 1588 – p.č 361/37   – p.č 614    – p.č 734
 • č 1590 – p.č 361/41   – p.č 616    – p.č 743
 • č 1592 – p.č 361/42   – p.č 617    – p.č 744
 • č 1596 – p.č 361/58   – p.č 626/13 – p.č 745/2
 • č 1598 – p.č 389/3    – p.č 626/8  – p.č 749/1
 • č 1621/8 – p.č 412/2 – p.č 635    – p.č 768
 • č 1621/9 – p.č 415 – p.č 636    – p.č 769
 • č 200 – p.č 418      – p.č 646    – p.č 770
 • č 205/13 – p.č 426/10 – p.č 647/1  – p.č 771
 • č 213/23 – p.č 426/11 – p.č 647/2  – p.č 772
 • č 245/36 – p.č 426/20 – p.č 648/1  – p.č 806
 • č 313/8 – p.č 426/21   – p.č 648/2  – p.č 813
 • č 323/1 – p.č 426/24   – p.č 648/3  – p.č 814
 • č 323/2 – p.č 430      – p.č 691    – p.č 819/2
 • č 324 – p.č 433      – p.č 694/5  – p.č 829
 • č 325 – p.č 507      – p.č 694/9  – p.č 897/1
 • č 326 – p.č 508      – p.č 730    – p.č 897/3
 • č 331/8 – p.č 609      – p.č 731    – p.č 898
 • č 361/19 – p.č 610 – p.č 732    – p.č 899
 • č 361/30 – p.č 614 – p.č 733/2  – p.č 906/1
 • č 906/2 – p.č 907      – p.č 908/1  – p.č 908/2
 • č 909 – p.č 915/14   – p.č 922/3  – p.č 922/5
 • č 922/9 – p.č 942      – p.č 943/1  – p.č 943/2
 • č 945 – p.č 946      – p.č 966    – p.č 967
 • č 968/1 – p.č 969      – p.č 971    – p.č 972
 • č 976

 

Vyjádření představenstva: představenstvo navrhuje schválit poskytnutí zajištění dle výše uvedené smlouvy. Smlouva o zástavě nemovitostí je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy v pondělí od 7 do 8 hod. 

7. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

 • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku,
 • řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
 • vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2020, výrok auditora
 • udělení souhlasu s poskytnutím zajištění dle Smlouvy o zástavě nemovitostí, která bude uzavřena mezi Komerční bankou, a. s., IČ: 45317054 jako bankou a spol. Volfířov, a. s., IČ: 26023768 jako zástavce v souvislosti s úvěrovou smlouvou č. 9902134316, uzavřenou mezi spol. AGRO 2000 s. r. o., IČ: 25586521, se sídlem M. Horákové 390, Třebíč jako klientem a úvěrující Komerční bankou, a. s.

 

8. Ukončení valné hromady.

 

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která bude k datu konání valné hromady uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2 zákona o obch. korporacích.

Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky a do návrhu úplného znění stanov může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy v pondělí od 7 do 8 hod.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.volfirov-as.cz.

 

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

 

Ve Volfířově dne 27.5.2021

 

Za představenstvo:

 

Jaroslav Fatka v.r.

předseda představenstva