Informace pro členy

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 24. 6. 2020

Řádná valná hromada společnosti Volfířov, a.s. byla svolána pozvánkou doručenou v souladu s platnou úpravou dle stanov společnosti na 24. 6. 2020 v 10:00 hodin do sálu kulturního domu ve Volfířově. V pozvánce byl uveden následující návrh programu řádné valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.
  2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
  4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
  6. Pověření dozorčí rady výběrem auditora na rok 2020, 2021
  7. Udělení pokynu představenstvu
  8. Schválení usnesení
  9. Diskuze
  10. Ukončení valné hromady

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12