Informace pro členy

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 29. 6. 2021

Řádná valná hromada společnosti Volfířov, a.s. byla svolána pozvánkou doručenou v souladu s platnou úpravou dle stanov společnosti na 29. 6. 2021 v 10:00 hodin do sálu kulturního domu ve Volfířově. V pozvánce byl uveden následující návrh programu řádné valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.
 2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2020 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
 4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2020, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
 6. Rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím zajištění dle Smlouvy o zástavě nemovitostí, která bude uzavřena mezi Komerční bankou, a.s. IČ: 45317054 jako bankou a spol. Volfířov, a.s., IČ: 26023768 jako zástavce v souvislosti s úvěrovou smlouvou č. 9902134316, uzavřenou mezi spol. AGRO 2000 s.r.o., IČ 25586521, se sídlem M.Horákové 390, Třebíč jako klientem a úvěrující Komerční bankou, a.s., když předmětem zajištění budou nemovité věci evidované:

Na LV 179, k.ú. Řečice, a to

– p.č 1034/23

– p.č 1054

– p.č 1056/2

– p.č 1063

– p.č 913/1

– p.č 914

– p.č PZE 957/13

Na LV 340, k.ú. Dolní Němčice, a to

 • p.č 731/15

Na LV 292, k.ú. Radlice u Volfířova

 • p.č 152/10   – č.p 463/16    – č.p 604/79   – č.p 683                
 • p.č 152/2    – č.p 477/13    – č.p 604/83   – č.p 910/1
 • p.č 193      – č.p 477/2     – č.p 604/86   – č.p 912
 • č.p 320/10   – č.p 511       – č.p 623
 • č.p 320/4    – č.p 604/1     – č.p 648
 • č.p 359/9    – č.p 604/40    – č.p 655/17
 • č.p 380/16   – č.p 604/43    – č.p 655/33
 • č.p 430/13   – č.p 604/58    – č.p 655/7
 • č.p 456/1    – č.p 604/72    – č.p 657

Na LV 167, k.ú. Velká Lhota u Dačic

 • p.č 1051      – p.č 555/13   – č.p 862/1
 • p.č 1064/15   – p.č 555/15   – č.p 862/4
 • p.č 1064/17   – p.č 555/24   – č.p 865
 • p.č 351/3     – p.č 555/44   – č.p 868
 • p.č 351/4     – p.č 555/49   – č.p 869
 • p.č 351/6     – p.č 555/50   – č.p 874/3
 • p.č 456       – p.č 555/7    – č.p 874/4
 • p.č 518/54    – p.č 555/8    – č.p 904
 • p.č 518/61    – p.č 607/2    – č.p 908/2
 • p.č 525       – p.č 607/4    – č.p 953/4
 • p.č 527/1     – p.č 669/28
 • p.č 542       – p.č 669/35

Na LV 186 k.ú. Brandlín

 • p.č 170/25
 • p.č 170/34
 • p.č 176
 • p.č 462/7
 • p.č 492/7
 • p.č 496/2
 • p.č 535/2
 • p.č 577/7
 • p.č 578/2
 • p.č 578/4
 • p.č 583/1
 • p.č 652/3
 • p.č 652/6
 • p.č 652/7

Na LV 347 k.ú. Volfířov

 • p.č 1020     – p.č 1099/22 – p.č 1400/50  – p.č 1574
 • p.č 1021     – p.č 1099/6  – p.č 1400/52  – p.č 1577/1
 • p.č 1022     – p.č 1099/9  – p.č 1450/47  – p.č 1577/16
 • p.č 1023/1   – p.č 1160    – p.č 1450/50  – p.č 1577/20
 • p.č 1023/2   – p.č 1161    – p.č 1519/10  – p.č 1577/21
 • p.č 1024     – p.č 1163/13 – p.č 1519/13  – p.č 1577/22
 • p.č 1025     – p.č 1163/14 – p.č 1519/14  – p.č 1577/23
 • p.č 1042/3   – p.č 1164    – p.č 1519/16  – p.č 1577/26
 • p.č 1067/24  – p.č 1181/6  – p.č 1519/8   – p.č 1577/29
 • p.č 1067/25  – p.č 1182    – p.č 1534     – p.č 1577/3
 • p.č 1067/5   – p.č 1184      – p.č 1537     – p.č 1577/30
 • p.č 1067/7   – p.č 1211/38   – p.č 1540     – p.č 1577/33
 • p.č 1079     – p.č 1333      – p.č 1545     – p.č 1577/34
 • p.č 1081     – p.č 1334      – p.č 1546     – p.č 1577/36
 • p.č 1093/2   – p.č 1380      – p.č 1552     – p.č 1577/4
 • p.č 1094/3   – p.č 1382/1    – p.č 1553     – p.č 1577/7
 • p.č 1099/14  – p.č 1382/2    – p.č 1555     – p.č 1579/2
 • p.č 1099/16  – p.č 1382/3    – p.č 1572     – p.č 1580/2
 • p.č 1588     – p.č 361/37    – p.č 614      – p.č 734  
 • p.č 1590     – p.č 361/41    – p.č 616      – p.č 743
 • p.č 1592     – p.č 361/42    – p.č 617      – p.č 744
 • p.č 1596     – p.č 361/58    – p.č 626/13   – p.č 745/2
 • p.č 1598     – p.č 389/3     – p.č 626/8    – p.č 749/1
 • p.č 1621/8   – p.č 412/2     – p.č 635      – p.č 768
 • p.č 1621/9   – p.č 415       – p.č 636      – p.č 769
 • p.č 200      – p.č 418       – p.č 646      – p.č 770
 • p.č 205/13   – p.č 426/10    – p.č 647/1    – p.č 771
 • p.č 213/23   – p.č 426/11    – p.č 647/2    – p.č 772
 • p.č 245/36   – p.č 426/20    – p.č 648/1    – p.č 806
 • p.č 313/8    – p.č 426/21    – p.č 648/2    – p.č 813
 • p.č 323/1    – p.č 426/24    – p.č 648/3    – p.č 814
 • p.č 323/2    – p.č 430       – p.č 691      – p.č 819/2
 • p.č 324      – p.č 433       – p.č 694/5    – p.č 829
 • p.č 325      – p.č 507       – p.č 694/9    – p.č 897/1
 • p.č 326      – p.č 508       – p.č 730      – p.č 897/3
 • p.č 331/8    – p.č 609       – p.č 731      – p.č 898
 • p.č 361/19   – p.č 610       – p.č 732      – p.č 899
 • p.č 361/30   – p.č 614       – p.č 733/2    – p.č 906/1
 • p.č 906/2    – p.č 907       – p.č 908/1    – p.č 908/2
 • p.č 909      – p.č 915/14    – p.č 922/3    – p.č 922/5
 • p.č 922/9    – p.č 942       – p.č 943/1    – p.č 943/2
 • P.č 945      – p.č 946       – p.č 966      – p.č 967
 • P.č 968/1    – p.č 969       – p.č 971      – p.č 972
 • p.č 976
 • Schválení usnesení
 • Ukončení valné hromady

Prezence akcionářů a osob zmocněných k účasti na valné hromadě začala v 9:30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

 • Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.

Valnou hromadu zahájil člen představenstva pan Josef Novák. Přivítal přítomné a sdělil jim, že na řádné valné hromadě (dále ŘVH) jsou přítomni akcionáři firmy, kteří prezentují celkem 66,09 % majetku společnosti, všichni uvedení jsou oprávněni hlasovat, neboť jsou správně uvedeni na prezenčních listinách. Z celkového majetku v hodnotě 46.411.000,- Kč je tedy přítomno držitelů majetku v rozsahu 30.671.000,- Kč.

 • Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Člen představenstva společnosti pan Josef Novák přednesl návrh představenstva na předsedu řádné valné hromady.

Na předsedu ŘVH byl navržen pan Josef Novák.

Jiný návrh na předsedu ŘVH nebyl podán.

Dále pan Josef Novák přednesl návrh na složení dalších orgánů řádné valné hromady:

Zapisovatel                            : Alena Zeibertová

Ověřovatelé zápisu                : Jiří Horálek

                                               :  Jiří Plachý

Sčitatelé hlasů                        : Radek Linhart

                                               : Luboš Mikšíček      

Jiný návrh podán nebyl.

Hlasování č. 1 – volba předsedajícího řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, členů volební komise a sčitatelů hlasů – návrh představenstva a.s.

Výsledek hlasování č. 1

 • pro návrh bylo                                   30 671  hlasů                          100 %
 • proti návrhu bylo                                   0 hlasů                               0 %
 • hlasování se zdrželo                              0 hlasů                              0 %

Návrh byl přijat.

 • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2020 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Jaroslav Fatka za představenstvo zhodnotil výsledky hospodaření za rok 2020. Rostlinná výroba se i v roce 2020 zaměřila na pěstování obilnin, řepky a pícnin pro výrobu krmiv. V cenách komodit došlo po loňských žních k mírnému poklesu, výnosy byly na průměrné úrovni.

V roce 2020 se představenstvo společnosti rozhodlo k investicím do obnovy a rozšíření technologického vybavení společnosti na středisku RV i ŽV. Jednalo se o následující zařízení a technologie:

 • traktor New Holland
 • žací stroj
 • paster mléka
 • výstavba a oprava silážního žlabu Velká Lhota

Další významnou investicí, která je nezbytná pro udržení dlouhodobé stability společnosti, je nákup půdy. V roce 2020 byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 1.594.000,- Kč.

Stěžejním bodem živočišné výroby je stále produkce mléka. Celoroční dodávka za rok 2020 do mlékárny byla 2.403.905 litrů, došlo tak ke snížení dodávky oproti roku 2019 o 2,6 %. Prodejní cena se v průměru snížila o 0,73 Kč/litr. Průměrná cena mléka za rok 2020 byla 8,44 Kč/l. Celkové tržby za mléko se oproti roku 2019 snížily o 2.335 tis. Kč.

Průměrný stav dojnic byl v roce 2020 269 ks, narodilo se 387 telat, což je více než v roce 2019. Zabřezlo 228 ks krav.

V roce 2020 pořídila společnost tento významný investiční majetek: traktor New Holland – 1.000.000,- Kč, žací stroj Z-010/2  – 88.800,- Kč, paster na mléko  – 135.042,- Kč, přihrnovadlo objemných krmiv – 264.300,- Kč, rekonstrukce kanceláře správní budovy – 270.608,- Kč, nová střecha na kolně ve Volfířově – 348.424,- Kč, nákup pozemků – 1.593.519,- Kč.

Zainvestováno bylo v roce 2020 do budov i v živočišné výrobě, mezi něž patří především rekonstrukce a nová výstavba silážního žlabu ve středisku Velká Lhota.

Hlasování č. 2 – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku

Výsledek hlasování č. 2

 • pro návrh bylo                              30 671 hlasů                                  100 %
 • proti návrhu bylo                                   0 hlasů                                     0 %
 • hlasování se zdrželo                              0 hlasů                                    0 %

Návrh byl přijat.

 • Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2020, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

S tímto vyjádřením seznámil přítomné akcionáře člen představenstva pan  Luděk Kolář. Členové dozorčí rady doporučují v souladu s výrokem auditora valné hromadě přijmout a schválit roční účetní závěrku.

Hlasování č. 3 – Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2020, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Výsledek hlasování č. 3

 • pro návrh bylo                                   30 671 hlasů                           100 %
 • proti návrhu bylo                                   0 hlasů                               0 %
 • hlasování se zdrželo                              0 hlasů                                0 %

Návrh byl přijat.

 • Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Se zprávou přítomné seznámil pan Luděk Kolář, s doporučením schválení účetní závěrky a hospodářský výsledek za rok 2020 v zisku 1.595.280,82 Kč zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování č. 4 – schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2020 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 4

 • pro návrh bylo                                   30 671 hlasů                           100 %
 • proti návrhu bylo                                   0 hlasů                               0 %
 • hlasování se zdrželo                              0 hlasů                               0 %

Návrh byl přijat.

 • Udělení pokynu představenstvu.

Vyjádření představenstva: s odkazem na ust. § 51 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech žádá statutární orgán valnou hromadu o udělení pokynu, jež souvisí s poskytnutím záruk v nemovitostech společnosti ve prospěch subjektů, se kterými je společnost ve spojení. Rozsah záruk jest odpovědností statutárního orgánu, přičemž tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a chránit a pečovat o majetek společnosti.

Hlasování č. 5 – schválení pokynu představenstva

Výsledek hlasování č. 5

 • pro návrh bylo                                   30 669 hlasů                           99,99 %
 • proti návrhu bylo                                   0 hlasů                                  0 %
 • hlasování se zdrželo                              2 hlasy                              0,01 %

Návrh byl přijat.

 • Schválení usnesení

Přednesen návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

 • Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku
 • Řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2020 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
 • Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2020, výrok auditora
 • udělení souhlasu s poskytnutím zajištění dle Smlouvy o zástavě nemovitostí, která bude uzavřena mezi Komerční bankou, a. s., IČ: 45317054 jako bankou a spol. Volfířov, a. s., IČ: 26023768 jako zástavce v souvislosti s úvěrovou smlouvou č. 9902134316, uzavřenou mezi spol. AGRO 2000 s. r. o., IČ: 25586521, se sídlem M. Horákové 390, Třebíč jako klientem a úvěrující Komerční bankou, a. s.

Hlasování č. 6 – schválení usnesení

Výsledek hlasování č. 6

 • pro návrh bylo                                   30 671 hlasů                           100 %
 • proti návrhu bylo                                   0 hlasů                               0 %
 • hlasování se zdrželo                            0 hlasů                                0 %

Návrh byl přijat.

 • Diskuse

Pan Josef Novák navrhl zařadit diskuzi a vyzval akcionáře k otázkám.

Do diskuze se nikdo přihlásil

Ukončení valné hromady

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný z účastníků neměl připomínky, ukončil předseda valné hromady valnou hromadu.

Zapisovatel                            Alena Zeibertová                   ………………………………

Ověřovatelé zápisu                Jiří Horálek                            ………………………………

                                               Jiří Plachý                              ………………………………

Předseda valné hromady       Josef Novák                           ……………………………….

Ve Volfířově dne 29. 6. 2021