Informace pro členy

Pozvánka

Představenstvo obch. společnosti Volfířov, a.s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání valné hromady společnosti Volfířov, a.s., IČ: 26023768, se sídlem Volfířov 3, 380 01, zapsané v OR při KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1084, která se bude konat

dne 24. června 2020 od 10:00 hod. v kulturním domě ve Volfířově

s následujícím programem:

  1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Hlasování proběhne v souladu se stanovami tak, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas a s akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojeno deset hlasů.

  1. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

  1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2019 předkládá představenstvo o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti, s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2019.

  1. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rady orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

  1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána, aby v souladu s aktuální úpravou stanov schválila zprávu o činnosti, stavu majetku společnosti jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2019 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

  1. Udělení pokynu představenstvu.

Vyjádření představenstva: s odkazem na ust. § 51 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech žádá statutární orgán valnou hromadu o udělení pokynu, jež souvisí s poskytnutím záruk v nemovitostech společnosti ve prospěch subjektů, se kterými je společnost ve spojení. Rozsah záruk jest odpovědností statutárního orgánu, přičemž tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a chránit a pečovat o majetek společnosti.

7. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

  • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku,
  • řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
  • vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019, výrok auditora

8. Ukončení valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která bude k datu konání valné hromady uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky a do návrhu úplného znění stanov může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy v pondělí od 7 do 8 hod.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.volfirov-as.cz.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého. 

Ve Volfířově dne 22. 5. 2020

Za představenstvo:

   Jaroslav Fatka v.r.

předseda představenstva